Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 
Sklepu Internetowego SULPHUR

adres internetowy: https://sklep.sulphur.com.pl/

SPIS TREŚCI 

ARTYKUŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
ARTYKUŁ II – DEFINICJE 2
ARTYKUŁ III – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 3
ARTYKUŁ IV – DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 3
ARTYKUŁ V – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 4
§ 1. CELE, ZAKRES, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 4
§ 2. CZAS PRZETWARZANIA 6
§ 3. ODBIORCY 6
ARTYKUŁ VI – ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 7
ARTYKUŁ VII – PRAWA KONSUMENTA 8
ARTYKUŁ VIII – POLITYKA PLIKÓW COOKIES 8
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 8
§ 2. BEZPIECZEŃSTWO 9
§ 3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES 9
§ 4. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA 10
§ 5. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 10
§ 6. PLIKI COOKIES – ZMIANA USTAWIEŃ 11

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRAWA KONSUMENTA 12
§ 1. PRAWO DOSTĘPU 12
§ 2. PRAWO DO SPROSTOWANIA 13
§ 3. PRAWO DO USUNIĘCIA 13
§ 4. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 14
§ 5. PRAWO DO PRZENOSZENIA 15
§ 6. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA 15

ARTYKUŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies stanowi uzupełnienie Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego SULPHUR, adres internetowy: https://sklep-sulphur,com.pl/, nieodzowne (obligatoryjne) dla Klientów będących  Konsumentami. 
 2. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentów) korzystają z ochrony prawnej w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), nazywanego „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.:Dz.U. z 2019., poz. 123 ze zm.), nazywanej dalej „ustawą z dnia 18.07.2002r.”.
 3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających ze strony Sklepu Internetowego SULPHUR.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego SULPHUR Konsument powinien zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookies. 

ARTYKUŁ II – DEFINICJE

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Pseudonimizacja  oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, przy czym takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 4. Administrator – oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,  czyli Sprzedawcę; 
 5. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; 
 6. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przyzwolenia na przetwarzanie jej danych osobowych, w formie oświadczenia pisemnego/ elektronicznego lub wyraźnego działania potwierdzającego;

ARTYKUŁ III – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Dane Administratora:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój, KRS 0000792039, REGON: 383764373, NIP: 655 197 85 61.

 1. Wszelkie pytania, wątpliwości albo żądania związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies prosimy zgłaszać do Administratora w formie:
 • listownej – na adres: P. Farm. SULPHUR ZDRÓJ EXIM sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 116a, 28-100 Busko-Zdrój;
 • elektronicznej – na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl;
 • telefonicznie –  nr. tel. (41) 378-89-93, w dni robocze, w godzinach: 8.00-16.00.  
 1. Administrator wykonuje swoje obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych i informowania Konsumentów o ich prawach z tym związanych w sposób zgodny z przepisami RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań aby przetwarzać dane osobowe Konsumentów z zachowaniem wymaganych standardów. 

ARTYKUŁ IV – DOBROWOLNOŚĆ PODANIA

 DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Konsumentów.
 2. W niektórych przypadkach, takich jak na przykład konkursy lub inne akcje promocyjne organizowane przez osoby trzecie lub we współpracy z osobami trzecimi, Administrator może na podstawie umowy z tymi osobami trzecimi przetwarzać dane osobowe osób fizycznych niebędących Klientami Sklepu. Dane osobowe powierzone Administratorowi  w tym trybie korzystają z takiej samej ochrony jak dane osobowe Klientów Sklepu. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Konsumentem skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy / zamówienia Produktów w Sklepie – ze względu na                         niemożność świadczenia usług elektronicznych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (brak możliwości złożenie zamówienia z wykorzystaniem Koszyka  i Formularza zamówienia oraz usługi płatności elektronicznej, jeśli została przez Klienta wybrana).
 4. Niepodanie danych osobowych albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku jednej usługi elektronicznej, przy której wymagana jest zgoda Konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych nie oznacza automatycznego braku dostępu do innych usług świadczonych w ramach Sklepu.
 5. W przypadku usługi Formularz komentarze, oprócz zgody na przetwarzanie danych osobowych,  Klient Sklepu proszony jest ponadto o wyrażenie zgody na publikację komentarza w Karcie Postu pod oznaczeniem, które nie będzie go identyfikowało,  np.  imię i pierwsza litera nazwiska (pseudonimizacja).
 6. Za zgodą Konsumenta Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe także w celach marketingowych, w szczególności takich jak przekazywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora. 
 7. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofać wcześniej wyrażoną zgodę przez wysłanie stosownego żądania do Administratora na adres poczty e-mailowej kontakt@sulphur.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny. 
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

ARTYKUŁ V – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. CELE, ZAKRES, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA                                   

 1. Osoba, która przegląda tylko ofertę Sklepu i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie ma potrzeby informowania Administratora o swojej tożsamości.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce przy korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 1. Celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku  bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.;
 2. Celem założenia i obsługi Konta – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku                         przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.;
 3. Celem obsługi Formularza Kontaktowego – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy); podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 z dnia 18.07.2002r.;
 4. Celem obsługi Formularza Komentarze – Administrator przetwarza następujące dane: oznaczenie opiniującego – pseudonimizacja, adres poczty e-mailowej; podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.; 
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku przedsiębiorców:  nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c, 1f RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r. ;
 6. Celem ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami dochodzenia roszczeń – Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c, 1f RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.;
 7. Celem realizacji obowiązków ustawowych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, sposób wysyłki, sposób płatności, w tym nr rachunku bankowego (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP); podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO oraz art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r.
 1. Ponadto, za zgodą Konsumenta, Administrator przetwarza dane osobowe celem działań marketingowych (tj. przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Administratora). Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie:  imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, (w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy); podstawa prawna: art. 6 ust. 1a RODO, art. 18  ustawy z dnia 18.07.2002r. 
 2. Celem organizacji akcji promocyjnych (takich jak np. elektroniczne kupony rabatowe na produkty Sklepu), za zgodą Konsumenta, Administrator przetwarza dane w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, (w przypadku przedsiębiorcy: nazwa firmy); podstawa prawna: art. 6 ust. 1a RODO, art. 18 ustawy z dnia 18.07.2002r. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych w powyższym celu mogą być uregulowane w regulaminie danej akcji promocyjnej.
 3. Celem prowadzenia analiz i statystyk, a w szczególności analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie Sklepu, celem dostosowania strony Sklepu do potrzeb  i zachowania Konsumentów, Administrator przetwarza dane w zakresie aktywności w Sklepie w tym: ilość czasu spędzanego na każdej z podstron Sklepu, historia  wyszukiwania, lokalizacja, adres IP, ID urządzenia, dane dotyczące  przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; podstawa prawna: art. 6 ust. 1f  RODO  (uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści serwisu do potrzeb Konsumenta). 

§ 2. CZAS PRZETWARZANIA 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych zależny jest od celu, w jakim dokonuje się ich przetwarzania. Kiedy cel zostanie osiągnięty, dane podlegać będą usunięciu z systemu.
 2. Ponadto dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
 1. kiedy osoba, której dane osobowe dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną wcześniej zgodę;
 2. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
 3. kiedy osoba, posiadająca Konto w Sklepie nie podejmuje działań przez okres 3 lat od momentu założenia Konta.

§ 3. ODBIORCY 

 1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, dane osobowe są przechowywane przez Administratora w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
 2. Odbiorcami danych osobowych Konsumentów mogą być podmioty, przy pomocy których Administrator wykonuje obowiązki wynikające z umowy. Podmioty te są  zobowiązane do ochrony danych osobowych Konsumentów i zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 3. W przypadku Konsumenta, który korzysta ze sposobu dostawy innego niż odbiór  bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do wykonania usługi dostawy dostawcy-przewoźnikowi działającemu na zlecenie                       Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez dostawcę-przewoźnika znajdują się pod adresem https://furgonetka.pl/prywatnosc/   
 4. W przypadku Konsumenta, który korzysta z płatności elektronicznej, Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do realizacji usługi płatności firmie PayPro S.A., będącej właścicielem serwisu Przelewy24. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez PayPro S.A. znajdują się pod adresem: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, działającym na zlecenie lub w porozumieniu z Administratorem, w szczególności organizatorom lub współorganizatorom akcji promocyjnych.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe na żądanie właściwych władz publicznych, działającym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, takich jak sądy, prokuratura, policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ARTYKUŁ VI – ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator w celu zabezpieczenia danych używa protokołu HTTPS.
   2. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) to internetowy protokół komunikacyjny chroniący integralność i poufność danych przesyłanych między komputerem a witryną. Przesyłane za pomocą protokołu HTTPS dane chroni protokół TLS (Transport Layer             Security), który ma trzy główne warstwy zabezpieczeń:
 1. szyfrowanie – przesyłane dane są szyfrowane, co zapobiega ich odczytaniu przez intruzów. Gdy użytkownik przegląda witrynę, nikt nie może przechwytywać prowadzonych przez niego rozmów, śledzić jego działań na różnych stronach ani wykradać jego informacji.
 2. integralność danych – wykrywane są wszystkie celowe lub inne zmiany i uszkodzenia danych podczas przesyłania.
 3. uwierzytelnianie – potwierdza, że użytkownik komunikuje się z właściwą witryną, chroni przed atakami typu „man in the middle” i wzbudza zaufanie użytkowników.

ARTYKUŁ VII – PRAWA KONSUMENTA 

  1. Na podstawie RODO Konsumentowi przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. prawo żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art.21 RODO);
   1. Szczegółowy opis poszczególnych praw znajduje się w Załączniku Nr 1 – Prawa  Konsumenta.
   2. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie  miesiąca od otrzymania prawnie chronionego żądania Konsumenta, udziela mu informacji o podjętych w związku z tym działaniach. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Administrator poinformuje Konsumenta w terminie miesiąca od otrzymania żądania, podając przy tym przyczyny opóźnienia.

ARTYKUŁ VIII – POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu są używane pliki cookies  (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputera, tabletu, smartfona). Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
  2. Za pomocą plików cookies Administrator nie zbiera danych identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu, ale zbiera anonimowe dane statystyczne o osobach korzystających ze Sklepu w celu wprowadzania zmian ułatwiających korzystanie ze Sklepu oraz w celu minimalizacji uciążliwości reklam. 
  3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Zablokowanie zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej urządzania końcowego lub ich usuniecie jest możliwe po skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej.
  5. Pliki cookies są przetwarzane na podstawie przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460).

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych.  W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Na stronie Sklepu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies.

§ 3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. W zależności od przyjętego kryterium, wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:
 1. według kryterium celu stosowania:
 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Konsument chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies, bez ich zapisania na urządzeniu Konsumenta korzystanie ze Sklepu Internetowego jest niemożliwe;
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Konsumenta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, pozwalają one Administratorowi na              poprawę funkcjonalności i wydajności strony, bez ich zapisania na urządzeniu Konsumenta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone;
 • pliki biznesowe (w tym min. cookies reklamowe) – umożliwiają dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub poza nim do preferencji Konsumenta;
 1. według kryterium czasu ważności: 
 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Konsumenta;
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Konsumenta.
 1. według kryterium podmiotu administrującego:
 • pliki cookies Administratora;
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

§ 4. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA 

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Konsumenta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Konsumenta możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych produktów lub usług, czy dostosowanie strony Sklepu do preferencji Konsumenta (np. ilość produktów na stronie kategorii).

§ 5. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Administrator Sklepu może wykorzystać pliki cookies stosowane przez inne podmioty do celów takich jak:
 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Konsumentów, dzięki czemu Administrator zyskuje możliwość ulepszania jego struktury i zawartości; tworzenie statystyk odbywa się za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA;
 2. określanie profilu Konsumentów, a następnie wyświetlanie dopasowanych pod ich kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA.

§ 6. PLIKI COOKIES – ZMIANA USTAWIEŃ

 1. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub otrzymywać informację o ich                        każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. 
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w poniższych odnośnikach:
 1. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu. 
 2. Jeżeli Klient nie dokona modyfikacji ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego będzie to uważane za wyrażenie przez Klienta zgody na korzystanie z plików cookies. 

Integralną częścią Polityki prywatności i plików cookies jest jeden załącznik.

Polityka prywatności i plików cookies została przyjęta Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 04.11.2020 r. i obowiązuje od dnia 09.11.2020 r. Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w każdej chwili.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRAWA KONSUMENTA

do Polityki prywatności i plików cookies

Prawa Konsumenta w zakresie danych osobowych

§ 1. PRAWO DOSTĘPU 

  1. Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 
 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie  danych osobowych;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,  kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
  1. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych osobowych.
  2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w pkt. 3, nie może niekorzystanie wpływać na prawa i wolność innych.
  4. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych Konsumenta zgłasza swoje żądania do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl   
  5. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym mogą uzyskać dostęp do danych osobowych samodzielnie, po wcześniejszym zalogowaniu się do Konta w Sklepie Internetowym.

§ 2. PRAWO DO SPROSTOWANIA 

 1. Zgodnie z art. 16 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 2. W celu sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl   
 3. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym mogą sprostować lub uzupełniać dane osobowe samodzielnie, po wcześniejszym zalogowaniu się do Konta w Sklepie Internetowym.

§ 3. PRAWO DO USUNIĘCIA 

 1. Zgodnie z art. 17 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,  a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i  nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; 
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 
 1. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 2. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym poinformuje Konsumenta.
 3. W celu usunięcia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl 

§ 4. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA                               

  1. Zgodnie z art. 18 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
  2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 
  3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
  4. W celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl  

§ 5. PRAWO DO PRZENOSZENIA 

 1. Zgodnie z art. 20 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. W celu przeniesienia danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl    

§ 6. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA 

 1. Zgodnie z art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym profilowania na podstawie tych przepisów.              Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,                   dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów statystycznych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
 7. W celu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Konsument zgłasza swoje żądanie do Administratora na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl    

10% rabatu

Dołącz do newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy, a dodatkowo konkretne porady, informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie.