regulamin sklepu

Sklepu Internetowego SULPHUR
adres internetowy: https://sklep.sulphur.com.pl/
 
 
SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ I – INFORMACJE O SPRZEDAWCY 2
§ 1. NAZWA PRZEDSIĘBIORCY 2
§ 2. KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORCĄ 3
§ 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY 3
ARTYKUŁ II – INFORMACJE OGÓLNE O REGULAMINIE 3
ARTYKUŁ III – DEFINICJE 4
ARTYKUŁ IV – PRODUKTY 6
ARTYKUŁ V – UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU 7
§ 1. PRZEPISY OGÓLNE 7
§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW 7
ARTYKUŁ VI – ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU 9
§ 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 9
§ 2. PŁATNOŚCI 9
§ 3. DOSTAWA 10
§ 4. WYSYŁKA I ODBIÓR PRZESYŁKI 11
ARTYKUŁ VII – REKLAMACJE PRZESYŁEK I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 12
§ 1. PROTOKOŁY SZKODOWE I REKLAMACJE Z TYTUŁU USZKODZENIA LUB NIEZGODNOŚCI PRZESYŁKI 12
§ 2. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU 13
§ 3. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 14
ARTYKUŁ VIII – USŁUGI ELEKTRONICZNE 15
§ 1. RODZAJE 15
§ 2. ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA 16
§ 3. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 17
§ 4. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE 18
§ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY 19
§ 6. FORMULARZ KOMENTARZE 20
§ 7. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 21
§ 8. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH 22
ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH 22
ARTYKUŁ IX – DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 23
ARTYKUŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23
ZAŁĄCZNIK NR 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 24
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 26ARTYKUŁ I – INFORMACJE O SPRZEDAWCY
 
§ 1. NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
 
Sklep Internetowy SULPHUR prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój. 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792039 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS. Ma kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000PLN, wpłacony w całości. Jest to kapitał polski. 
Spółka posiada numer statystyczny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON: 383764373 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 655 197 85 61.
 
§ 2. KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORCĄ
 
Adres: 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 116a
Adres poczty e-mail: kontakt@sulphur.com.pl
Numer telefonu: (41) 378-78-93 (dostępny w dni robocze godz. 8:00 – 16:00)
Numer faxu:  (41) 378-78-93
Numer rachunku bankowego w Alior Banku 28 2490 0005 0000 4600 8189 7313
 
§ 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
 
Wiodącym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja produktów OTC oraz wyrobów kosmetycznych i toaletowych na bazie solanki siarczkowej i wodnego wyciągu borowinowego. Są one wytwarzane w halach produkcyjnych i w technologiach spełniających najwyższe standardy produkcji – GMP. 
Spółka posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów OTC oraz pozwolenia na wprowadzenie ich do obrotu. 
W sklepie internetowym SULPHUR dostępne są kosmetyki uzdrowiskowe w swoim składzie między innymi zagęszczony, wodny wyciągi borowinowy lub solankę siarczkową. 
Celem utworzenia sklepu internetowego jest przekazywanie Konsumentom wiedzy o produkowanych przez Spółkę kosmetykach uzdrowiskowych, o ich składzie, przeznaczeniu, przeciwwskazaniach, sposobie stosowania oraz umożliwienie zakupu tych kosmetyków, a także przekazywanie informacji o aktualnych cenach, prowadzonych akcjach promocyjnych i warunkach sprzedaży. Sklep zapewnia skrócenie procedury realizacji zamówienia do niezbędnego minimum. 
 
ARTYKUŁ II – INFORMACJE OGÓLNE O REGULAMINIE
 
Niniejszy regulamin, nazywany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SULPHUR, w tym w szczególności zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży kosmetyków uzdrowiskowych, przy wykorzystaniu usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną. Postanowienia Regulaminu są wiążące zarówno dla Sprzedawcy, jak i dla Klienta.
W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentami) nieodzownym uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności i plików cookies, regulująca ochronę danych osobowych. 
Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz z Polityką prywatności i plików cookies oraz do potwierdzenia ich akceptacji najpóźniej przy złożeniu zamówienia. Brak akceptacji uniemożliwia korzystanie z usług elektronicznych Sklepu oraz zakup Produktów w Sklepie Internetowym SULPHUR.
Regulamin określa w szczególności:
zasady i tryb zawierania umów sprzedaży w Sklepie Internetowym SULPHUR;
sposoby zapłaty i sposoby dostawy Produktów; 
usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną, w tym dokonywanie rejestracji i korzystanie z Konta w Sklepie, składanie zamówień, płatności elektroniczne, korzystanie z Formularza kontaktowego i Formularza komentarze;
postępowania reklamacyjne; 
rozwiązywanie umów sprzedaży, w tym realizacja prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy;
podstawowe zasady ochrony danych osobowych Konsumentów,
dochodzenie roszczeń, z uwzględnieniem pomocy prawnej dla Konsumentów.
Klienci mogą uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności i plików cookies w każdym czasie. Powyższe dokumenty znajdują się na każdej stronie Sklepu w stopce: Informacje/Regulamin pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/regulamin-sklepu/ oraz Informacje/Polityka prywatności i plików cookies  pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/polityka-prywatnosci/. Klienci mogą pobrać i sporządzić wydruki obu dokumentów.
Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu przepisów art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

ARTYKUŁ III – DEFINICJE
 
Sklep – Sklep Internetowy SULPHUR dostępny pod adresem: https://sklep.sulphur.com.pl/;
Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój;
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
Produkt – dostępny w Sklepie kosmetyk uzdrowiskowy/usługa będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, przy czym przez umowę sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług bezpośrednio powiązanych ze sprzedażą; 
Dokument sprzedaży – faktura VAT albo paragon, w zależności od życzenia Klienta;
Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Konsumentem w ramach Sklepu, czyli w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (do chwili zawarcia umowy włącznie);
Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, czyli usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, które przesyłane są i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych i które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.);
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; 
Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie zamówieniach;
Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta, dostępny w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu lub Produktów, które może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto, jak i Klienta nieposiadającego Konta w Sklepie;
Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, dostępny w Sklepie; 
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i który zapewnia możliwość ustalenia oraz modyfikacji danych zamówienia, w szczególności rodzaju i ilości Produktów;
Formularz kontaktowy – interaktywny formularz do składania zapytań, wniosków lub skarg, dostępny w Sklepie;
Formularz komentarze – interaktywny formularz przeznaczony do wyrażania przez Klientów opinii o konkretnym poście w zakładce Blog.
 
ARTYKUŁ IV – PRODUKTY
 
W Sklepie dostępne są kosmetyki uzdrowiskowe wytwarzane przez Sprzedawcę zgodnie ze standardami GMP, sprzedawane w oryginalnych opakowaniach jednostkowych.
Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane kosmetyki uzdrowiskowe są pełnowartościowe i że zostały poddane ocenie bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz.Urz. UE L.342, str.59-82) oraz że zostały zgłoszone do elektronicznego systemu zgłaszania informacji o kosmetyku, który wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany na rynku europejskim CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
Ceny Produktów w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
Podane na stronie internetowej informacje o asortymencie Sklepu, informacje o poszczególnych kosmetykach uzdrowiskowych, w szczególności ich opisy, ceny, sposoby i koszty przesyłki, nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego, czyli zaproszenie do złożenia oferty kupna i zawarcia umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie.

ARTYKUŁ V – UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 
§ 1. PRZEPISY OGÓLNE
 
Ze Sklepu korzystać mogą wszyscy Klienci, zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy, o ile w umowie sprzedaży wskazują miejsce dostawy na terenie Polski.
W sytuacji, w której odbiorcą zakupionych produktów nie jest Klient składający zamówienie ale osoba trzecia, do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych tej osoby, w tym informacji teleadresowych i miejsca dostawy na terenie Polski. Za legalność przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej oraz za czynności osoby trzeciej podejmowane w wykonaniu zawartej umowy sprzedaży Klient odpowiada jak za własne.
Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz powszechny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTÓW
 
Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentów) korzystają z ochrony prawnej w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), nazywanego RODO.
Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100 Busko-Zdrój; 
Sprzedawca wykonuje swoje obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych i informowania Konsumentów o ich prawach z tym związanych w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z postanowieniami Regulaminu oraz    Polityki prywatności i plików cookies.
Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. 
Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Produktów a także umów o usługi elektroniczne, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów – na podstawie przepisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe w celach marketingowych wyłącznie za zgodą Konsumenta wyrażoną podczas składania zamówienia, przy czym zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta. Tryb udzielenia zgody i tryb cofnięcia zgody uregulowany jest w Polityce prywatności i plików cookies.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Konsumentem skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy / zamówienia Produktów w Sklepie ze względu na niemożność świadczenia usług elektronicznych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (brak możliwości złożenie zamówienia z wykorzystaniem Koszyka  i Formularza zamówienia oraz usługi płatności elektronicznej, jeśli została przez Klienta wybrana).
Odbiorcami danych osobowych Konsumentów mogą być podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy. W przypadku Konsumenta, który korzysta ze sposobu dostawy lub odbioru z paczkomatu, Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do wykonania tych usług działającemu na zlecenie Administratora dostawcy-przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta, który korzysta                      z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia dane osobowe niezbędne do  realizacji usługi płatności firmie PayPro S.A. Podmioty te są zobowiązane do ochrony danych osobowych Konsumentów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies.
Z powyższym zastrzeżeniem dane osobowe są przechowywane przez Sprzedawcę w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim, za wyjątkiem udostępnienia danych właściwym władzom publicznym działającym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania oraz inne prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies.
Ochronie danych nie podlegają informacje udostępniane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej przez Ministra Gospodarki prowadzącego Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
 
ARTYKUŁ VI – ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU
 
§ 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
Publikacja informacji o Produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu stanowi zaproszenie do składania ofert kupna, co oznacza, że samo złożenie zamówienia przez Klienta nie prowadzi do automatycznego zawarcia umowy sprzedaży.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i z treścią Regulaminu, wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę kupna, czyli złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. Następuje to w formie przekazania Klientowi na jego adres poczty e-mailowej informacji zwrotnej o przyjęciu jego zamówienia, która zawiera: przedmiot zamówienia (nazwa Produktu, ilość Produktów, cena jednostkowa), koszt wysyłki i sposób dostawy, sumę kosztów zamówienia, sposób zapłaty, adres rozliczeniowy/adres dostawy.
Mając na uwadze prawidłowe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, czyli realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji lub uzupełnienia danych Klienta przez kontakt z nim za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie, na co Klient wyraża zgodę. 
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności składającego zamówienie lub przy zamówieniach zawierających informacje niepełne Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia (odmowy zawarcia umowy sprzedaży lub odstąpienie od umowy), o czym powiadomi na podany adres poczty e-mailowej lub telefonicznie.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 
§ 2. PŁATNOŚCI
 
Przy każdym Produkcie znajdującym się w asortymencie Sklepu Sprzedawca podaje cenę detaliczną brutto w złotych polskich, która jest wiążąca zarówno dla Sprzedawcy, jak i Klienta składającego zamówienie.
Na wartość zamówienia, czyli końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta, składa się cena Produktu (suma cen zamawianych Produktów) plus koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie przesyłki), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży. Ponoszony przez Kupującego koszt dostawy wykazywany jest jako oddzielna pozycja w Formularzu zamówienia.
Klient może skorzystać z następujących sposobów zapłaty:
a) płatność gotówką w kasie Sprzedawcy – dopuszczalna jest tylko przy odbiorze Produktów w siedzibie Sprzedawcy;
b) płatność elektroniczna z wykorzystaniem serwisu Przelewy24 – realizowana jest za pośrednictwem PayPro S.A. przy składaniu zamówienia, a najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym niedokonanie płatności w tym terminie skutkuje uznaniem zamówienia za niebyłe i jego usunięciem z systemu informatycznego Sklepu;
c) płatność przelewem – realizowana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy w Alior Banku Nr rachunku 28 2490 0005 0000 4600 8189 7313, przy czym brak wpływu płatności na ten rachunek w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia skutkuje uznaniem zamówienia za niebyłe i jego usunięciem z systemu informatycznego Sklepu;
d) płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki) – dokonywana jest przedstawicielowi dostawcy-przewoźnika i dopuszczalna tylko przy przesyłkach pobraniowych. 
4.   Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów zapłaty, z uwzględnieniem rodzaju dostawy, znajdują się na każdej stronie Sklepu w stopce: Obsługa Klienta/Formy płatności pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/formy-platnosci/.
5.   Wybór sposobu zapłaty należy do Klienta i podany zostaje przez Klienta w Formularzu zamówienia.
§ 3. DOSTAWA
 
Dostawa Produktów jest realizowana na obszarze Polski na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Dostawa Produktów jest odpłatna, za wyjątkiem odbioru bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w Busku-Zdroju. Wysokość odpłatności za dostawy podana jest na każdej    stronie Sklepu w stopce: Obsługa Klienta/Formy i koszty dostawy pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/dostawa/ oraz w Formularzu zamówienia podczas składania zamówienia, a także w oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia Klienta.
Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy:
odbiór Produktów bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w Busku-Zdroju pod adresem: 28-100 Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 116a;
przesyłka pobraniowa realizowana przez dostawcę-przewoźnika;
przesyłka opłacona z góry realizowana przez dostawcę-przewoźnika; 
odbiór z paczkomatu;
doręczenie do wyznaczonego punktu.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów dostawy, z podaniem   konkretnego dostawcy-przewoźnika oraz trybu, terminów i kosztów dostawy znajdują się na każdej stronie Sklepu w stopce: Obsługa Klienta/Formy i koszty dostawy pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/dostawa/.
Wybór sposobu dostawy oraz dostawcy-przewoźnika należy do Klienta i podany zostaje przez Klienta w Formularzu zamówienia. 
Przy przesyłkach pobraniowych Klient naciskając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”  zobowiązuje się przesyłkę przyjąć i przekazać przedstawicielowi dostawcy-przewoźnika wynikającą z umowy sprzedaży i wskazaną przez niego kwotę. W razie odmowy zapłaty lub odmowy przyjęcia dostarczonego Produktu Sprzedawca obciąży Klienta kosztami zwrotu tego Produktu do magazynu Sprzedawcy. 
Przy wyborze odbioru z paczkomatu lub z wyznaczonego punktu Klient naciskając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” zobowiązuje się odebrać przesyłkę w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o dostarczeniu przesyłki do paczkomatu albo odebrać przesyłkę z punktu w wymaganym terminie opisanym na stronie Sklepu w stopce: Obsługa klienta/Formy i koszty dostawy pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/dostawa/.
W przypadkach odmowy odebrania przesyłki albo nieodebrania przesyłki z miejsca dostawy w wymaganym terminie Klient ponosić będzie koszt zwrotu Przesyłki do magazynu Sprzedawcy liczony według taryfy danego dostawcy-przewoźnika. Bieżące informacje o tych kosztach dostępna jest na każdej stronie Sklepu w stopce: Informacje/Formy i koszt dostawy pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/dostawa/.
 
§ 4. WYSYŁKA I ODBIÓR PRZESYŁKI
 
Czas oczekiwania na dostawę Produktów wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych i liczony jest od dnia wpływu płatności na rachunek Sprzedawcy, a przy przesyłkach pobraniowych – od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku gdy termin ten upływa w sobotę, niedzielę lub święto czas dostawy liczy się od pierwszego dnia roboczego.
Sprzedawca dokłada starań, aby przygotowanie zamówionych Produktów oraz nadanie przesyłek nastąpiło w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 5 dni roboczych.
Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę albo paragon. Ponadto do przesyłki mogą być dołączone nieodpłatne materiały informacyjne o zamawianych Produktach lub materiały promocyjne w formie ulotek, katalogu i/lub darmowych próbek Produktów wytwarzanych przez Sprzedawcę. 
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, o gotowości Produktu do odbioru Sprzedawca powiadomi Klienta wiadomością wysłaną na adres poczty e-mailowej Klienta lub telefonicznie.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru przesyłki od dostawcy-przewoźnika o nadejściu przesyłki informuje Klienta dostawca-przewoźnik telefonicznie smsem lub na adres poczty e-mailowej Klienta. 
Klient jest zobowiązany do dokonania odbioru przez sprawdzenie stanu przesyłki w chwili jej otrzymania. W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przesyłki lub opakowań, bądź stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient powinien doprowadzić do spisania protokołu szkodowego według zasad podanych poniżej (art. 7). 
 
ARTYKUŁ VII – REKLAMACJE PRZESYŁEK I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 
§ 1. PROTOKOŁY SZKODOWE I REKLAMACJE Z TYTUŁU USZKODZENIA LUB NIEZGODNOŚCI PRZESYŁKI
 
Protokół szkodowy jest podstawą zgłoszenia reklamacji i podnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia przesyłki lub niezgodności z zamówieniem.
W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń przesyłki lub opakowań albo stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient powinien doprowadzić do spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela dostawcy-przewoźnika i przesłać ten protokół  Sprzedawcy w możliwie najszybszym terminie (najlepiej jeszcze w tym samym dniu, a najpóźniej w terminie 3-dniowym), za pomocą faksu lub na adres poczty e-mailowej kontakt@sulphur.com.pl. Szczegółowe informacje o protokołach szkodowych oraz o sposobach zgłaszania uszkodzenia lub niezgodności przesyłki znajdują się na każdej stronie Sklepu w stopce: Obsługa klienta/Reklamacje pod adresem https://sklep.sulphur.com.pl/reklamacje/.
Reklamowana przesyłka podlega niezwłocznemu zwrotowi do Sprzedawcy za pośrednictwem dostawcy-przewoźnika.
Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na zgłoszoną reklamację w formie:
elektronicznej (za pomocą Formularza kontaktowego lub na adres poczty e-mailowej wskazany przez Klienta) albo
listownie na adres wskazany przez Klienta.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi w powyższym terminie uważane będzie, że uznał reklamację za uzasadnioną.
W możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym jednak 39 dni od otrzymania protokołu szkodowego oraz otrzymania zwrotu przesyłki, Sprzedawca dokonuje wymiany uszkodzonych opakowań lub Produktu, a w przypadku niezgodności otrzymanego asortymentu lub ilości Produktów z zamówieniem – Sprzedawca uzupełnia brakujące Produkty albo dokonuje zwrotu nadpłaconych środków finansowych. 
Koszty transportu Produktów podlegających zwrotowi oraz Produktów dostarczanych Klientowi w opisanym powyżej trybie obciążają Sprzedawcę.
W razie wątpliwości sposób załatwienia sprawy następuje w wyniku odpowiednich uzgodnień Sprzedawcy z Klientem.
 
§ 2. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU
 
Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe, wytworzone przez Sprzedawcę.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad i w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Sprzedawca  ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach     uregulowanych w przepisach art. 556 – 568 Kodeksu Cywilnego i w Regulaminie.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, które powstały po wydaniu Produktu Klientowi, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie już poprzednio. 
Jeżeli Produkt ma wady, Klient może w szczególności:
żądać obniżenia ceny (w takim stosunku, w jakim wartość Produktu wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad) albo żądać wymiany Produktów wadliwych na wolne od wad albo odstąpić od umowy w części odnoszącej się do Produktów wadliwych – jeżeli Sprzedawca niezwłocznie nie wymieni Produktów wadliwych na wolne od wad.
Jeżeli wadliwe są tylko niektóre dostarczone Produkty, uprawnienia Klienta ograniczają się do Produktów wadliwych.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć co najmniej następujące informacje: dane Klienta składającego reklamację, zwięzły opis wady Produktu, okoliczności (w tym datę) stwierdzenia wystąpienia wady, żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby podany w Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sulphur.com.pl.
Reklamowane Produkty należy odesłać Sprzedawcy na adres siedziby podany w  Regulaminie.
Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na zgłoszoną reklamację w formie:
elektronicznej (za pomocą Formularza kontaktowego lub na adres poczty e-mailowej wskazany przez Klienta) albo
listownie na adres wskazany przez Klienta.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni od otrzymania reklamacji oraz reklamowanego Produktu. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi w terminie 30 dni uważane będzie, że uznał reklamację za uzasadnioną.
Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a Przedsiębiorca – także w przypadku gdy nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy wyrobach kosmetycznych i nie zawiadomił o wadzie niezwłocznie.
 
§ 3. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 
Przysługujące Konsumentowi prawo odstąpienia od umowy uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz.134 ze zm.), w tym w szczególności w Rozdziale 4 oraz w załącznikach do tej ustawy.
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to wykonuje składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – stosownie do Pouczenia o odstąpieniu od umowy i przy ewentualnym wykorzystaniu Formularza odstąpienia od umowy, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych, w odniesieniu do umów sprzedaży Produktów dostarczanych w zapieczętowanym oryginalnym opakowaniu jednostkowym, jeżeli takie opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Konsumentowi (art. 38 pkt 5 ustawy powołanej w ust.1).
W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą i strony zwracają sobie otrzymane świadczenia. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę/ zamówienie, oferta przestaje wiązać.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, pod rygorem z pkt.8. 
Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Nie będą  jednak zwracane dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez                 Sprzedawcę oraz koszty uiszczane przy zapłacie “za pobraniem”.
Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem celem sprawdzenia, że zwrócony Produkt nie ma śladów otwarcia lub śladów innej ingerencji, czy jest fabrycznie zapakowany i posiada nienaruszone zamknięcia.
Zwrotu należności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały wybrane przez Konsumenta w zamówieniu, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Przy przesyłkach pobraniowych Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
 
ARTYKUŁ VIII – USŁUGI ELEKTRONICZNE
 
§ 1. RODZAJE
 
Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:
założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
złożenie zamówienia z wykorzystaniem Koszyka i Formularza zamówienia;
płatności elektroniczne;
formularz kontaktowy;
formularz komentarze.
Sprzedawca zapewnia korzystanie z powyższych usług elektronicznych bezpłatnie oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do treści przekazu osobom nieuprawnionym, a także jednoznaczną identyfikację stron usług oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia umowy drogą elektroniczną. 
W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, Klient powinien we własnym zakresie zapewnić:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wymienionych lub nowszych wersjach: Internet Explorer 11, Google Chrome 36, Mozilla Firefox 32, Opera 12.1, Safari 3;
b) aktywne konto poczty e-mailowej;
c) numer telefonu komórkowego;
d) w przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
4.  Zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym w zamówieniach oraz w innej korespondencji ze Sprzedawcą.
5.   Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej. 
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, a także spowodowane niedozwolonym działaniem Klienta, osób trzecich lub siłą wyższą.
7.   Warunkiem korzystania przez Klienta z usług elektronicznych Sklepu jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz z Polityką prywatności i plików cookies, co leży w jego własnym interesie. Akceptacja tych regulaminów jest wymagana przy korzystaniu z każdej usługi elektronicznej.

§ 2. ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA
 
Posiadanie Konta ułatwia i usprawnia zakupy w Sklepie poprzez automatyzację wypełniania Formularza zamówienia oraz zapewnia przegląd dokonanych zakupów. 
Automatyzacja wypełniania Formularza zamówienia po założeniu Konta polega na     automatycznym wprowadzaniu do tego formularza następujących danych Klienta:
Konsument – imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres poczty e-mailowej, nr telefonu komórkowego;
Przedsiębiorca – pełna nazwa firmy, NIP, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres poczty e-mailowej, nr telefonu komórkowego i ewentualnie telefonu stacjonarnego.
3.   W celu założenia Konta Klient wypełnia Formularz rejestracji, do czego potrzebny jest adres poczty e-mailowej Klienta. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Klient otrzymuje od Sprzedawcy losowo wygenerowane hasło na podany adres poczty e-mailowej. Po zalogowaniu Klient może zmienić hasło. Utrzymywanie poufności hasła należy do obowiązków Klienta.
4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności na adres poczty e-mailowej kontakt@sulphur.com.pl lub pisemnie na adres siedziby podany w Regulaminie.
5.   Usunięcie Konta oznacza usunięcie danych osobowych Konsumenta, chyba że są one niezbędne do realizacji wcześniej zawartych umów sprzedaży.
6.    Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Formularza rejestracji i wygasa w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę usunięcia Konta albo po upływie 3 lat od ostatniego logowania do Konta. 
 
§ 3. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 
Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów znajdujących się w Sklepie poprzez dodanie wybranych produktów do Koszyka, obliczeniu wartości zamówienia uwzględniającego cenę i pozostałe koszty; zatwierdzeniu zamówienia oraz wysłaniu go Sprzedawcy. Złożenie zamówienia wymaga użycia Formularza zamówienia, w którym zostaną zawarte dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Jeżeli Klient zamierza zamówić Produkty o różnym miejscu, sposobie lub terminie dostawy albo chce wybrać różne sposoby zapłaty, powinien złożyć kilka zamówień o jednorodnym charakterze.
Zamówienia można składać bez ograniczeń w czasie, to jest we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając sobót, niedziel i świąt. Ze złożonymi zamówieniami pracownicy Sklepu mają możliwość zapoznać się w dni robocze od godz.8:00 do 16:00.
Klient posiadający Konto dokonuje następujących czynności w celu złożenia Zamówienia:
a)   loguje się do Sklepu poprzez Konto;
b) wybiera Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie klika przycisk „KUP TERAZ”;
c)   w Karcie Produktu klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” i przechodzi do koszyka;
d)   w Formularzu „KOSZYK” wybiera jeden z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy i klika w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”;
e)  w Formularzu „ZAMÓWIENIE” w zakładce „TWOJE ZAMÓWIENIE” potwierdza wcześniej wybrany sposób wysyłki/dostawy i określa sposób zapłaty;
f)    akceptuje niniejszy REGULAMIN oraz Politykę prywatności i cookies; 
g) klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, co zobowiązuje Klienta do opłacenia zamówienia w terminie określonym dla wybranego sposobu płatności.
5.  Klient nieposiadający Konta dokonuje następujących czynności w celu złożenia Zamówienia:
a) wybiera Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie klika przycisk „KUP TERAZ”;
b)    w Karcie Produktu klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” i przechodzi do koszyka;
c)    w Formularzu „KOSZYK” wybiera jeden z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy i klika w przycisk  „PRZEJDŹ DO KASY”;
d)    w Formularzu „ZAMÓWIENIE” w zakładce „DANE PŁATNOŚCI” wprowadza dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, a gdy adres rozliczeniowy różni się od adresu wysyłki/dostawy – w zakładce „WYSŁAĆ NA INNY ADRES?” wprowadza dane osobowe niezbędne do realizacji dostawy;
e)  w Formularzu „ZAMÓWIENIE”, w zakładce „TWOJE ZAMÓWIENIE” potwierdza wcześniej wybrany sposób wysyłki/dostawy oraz określa sposób zapłaty;
f)     akceptuje niniejszy REGULAMIN oraz Politykę prywatności i cookies; 
g)  klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, co zobowiązuje Klienta do opłacenia  zamówienia w terminie określonym dla wybranego sposobu płatności.
6.   Każdy Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, w tym w szczególności rodzaju lub ilości zamawianego Produktu oraz zmiany wprowadzonych przez siebie danych teleadresowych, a także możliwość rezygnacji z zamówienia aż do momentu naciśnięcia przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ “. 
7.   W celu wysłania/ złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Od tej chwili Klient jest związany złożoną ofertą kupna oraz postanowieniami Regulaminu aż do chwili zakończenia realizacji zamówienia/ wykonania przez strony umowy sprzedaży.
8. Po wysłaniu/ złożeniu zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie tego zamówienia, które zawiera: 
przedmiot zamówienia, czyli wykaz zamówionych Produktów;
jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów;
koszty dostawy;
wybrany sposób zapłaty;
wybrany sposób dostawy.
Umowa o usługę złożenia zamówienia z wykorzystaniem Koszyka i Formularza zamówienia zawierana jest w chwili kliknięcia przez Klienta przycisku                                         „KUPUJĘ I PŁACĘ” i w przypadku Klientów posiadających Konto – wygasa w chwili usunięcia Konta albo po upływie 3 lat od ostatniego logowania do Konta, a w przypadku Klientów nieposiadających Konta – w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia.
 
§ 4. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
 
Usługa Płatności elektroniczne jest jednym ze sposobów płatności w Sklepie Internetowym, który polega na tym, że zapłata następuje w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. 
Usługa Płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym świadczona jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest firma Paypro S.A.
W celu skorzystania z usługi Płatności elektroniczne Klient dokonuje następujących czynności:
w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia w zakładce „TWOJE ZAMÓWIENIE” Klient wybiera lub potwierdza sposób zapłaty „Przelewy24”; 
akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności i cookies;
klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”; po czym zostaje przekierowany do panelu transakcyjnego Przelewy24;
w panelu transakcyjnym Przelewy24 Klient wybiera interesującą go formę płatności, a następnie postępuje zgodnie ze wskazaniami serwisu  Przelewy24. 
Po dokonaniu płatności przez Klienta, zarówno Klient, jak i Sprzedawca otrzymują od serwisu Przelewy24 informację o opłaceniu Zamówienia na podane adresy poczty e-mailowej.
Klient ma prawo zrezygnować z usługi Płatności elektroniczne na etapie składania Zamówienia. W tym celu w Formularzu zamówienia, w zakładce                                               „PRZEGLĄD I PŁATNOŚĆ”  Klient może wybrać inny sposób zapłaty. 
Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Płatności elektroniczne dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, po uprzednim wyborze sposobu płatności – Przelewy24. Umowa zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o opłaceniu zamówienia przez Klienta. 
Sprzedawca zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usługi Płatności elektroniczne w każdym czasie, po uprzednim zakończeniu prowadzenia spraw objętych tą usługą. W takim przypadku dokona usunięcia danych osobowych Konsumentów zebranych przy świadczeniu tej usługi.

§ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Formularz kontaktowy służy do składania zapytań, wniosków oraz skarg i jest udostępniony zainteresowanym w zakładce „KONTAKT” na stronie Sklepu pod adresem  https://sklep.sulphur.com.pl/kontakt/.
W celu skorzystania z usługi należy wypełnić pola Formularza kontaktowego podając swoje imię i nazwisko, adres poczty e-mailowej, a także treść wiadomości oraz – opcjonalnie – jej tytuł. 
Po wysłaniu Formularza kontaktowego system internetowy automatycznie przekazuje jego treść drogą elektroniczną do Sprzedawcy oraz potwierdza fakt przekazania przesyłając informację na adres poczty e-mailowej Klienta.
Klient ma prawo zrezygnować z usługi Formularz kontaktowy w każdym czasie, również przed uzyskaniem odpowiedzi. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji na adres kontakt@sulphur.com.pl 
Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularz kontaktowy dochodzi z chwilą akceptacji oświadczenia i kliknięcia przycisku „WYŚLIJ”. Umowa zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia wyjaśniania sprawy, z którą Klient zwraca się do Sprzedawcy. 
Sprzedawca zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz kontaktowy w każdym czasie, po uprzednim zakończeniu prowadzenia spraw objętych tą usługą. W takim przypadku dokona usunięcia danych osobowych Konsumentów zebranych przy świadczeniu tej usługi.

§ 6. FORMULARZ KOMENTARZE
 
Formularz komentarze służy do wyrażania własnej opinii Klienta o poście znajdującym się w zakładce Blog. Przy ocenie postu powinny być uwzględniane takie cechy postu jak jego wartość merytoryczna, długość, jakość  i dopasowanie zdjęć do treści postu. Sprzedawca nie uwzględnia opinii, które nie zawierają przynajmniej jednej z wyżej wymienionych cech a także opinii, które mają znamiona agresywnych, obraźliwych komentarzy.
Otrzymane opinie, które spełniają wymagania merytoryczne i formalne są publikowane przez Sprzedawcę w Karcie Postu w zakładce Blog, z oznaczeniem opiniującego bez podawania jego danych osobowych, w szczególności przez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska, chyba że Klient wskaże inny sposób oznaczenia, np. nick, pseudonim.
W celu skorzystania z usługi, Klient w Karcie Postu wypełnia pola Formularza komentarze, w tym podaje swoją opinię i jej uzasadnienie, wyraża zgodę na publikację opinii w karcie opiniowanego postu pod określonym oznaczeniem, podaje adres swojej poczty e-mailowej, a następnie wysyła opinię Sprzedawcy klikając w przycisk „DODAJ KOMENTARZ”. 
Klient może żądać usunięcia swojego opublikowanego komentarza przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego. System internetowy automatycznie przekazuje Sprzedawcy treść żądania oraz potwierdza fakt przekazania przesyłając informację na adres poczty         e-mailowej Klienta.
Umowa o świadczenie usługi Formularz komentarze jest zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „DODAJ KOMENTARZ” i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Klienta żądania usunięcia opinii albo wycofania Karty Postu ze Sklepu. 
6. Sprzedawca zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz komentarze w każdym czasie. W takim przypadku usunie dane osobowe zebrane przy świadczeniu tej usługi.
 
§ 7. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania świadczonych za pośrednictwem Sklepu usług elektronicznych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie leżące po jego stronie nieprawidłowości. Należy jednak uwzględnić, że na prawidłowe działanie usług elektronicznych w dużym stopniu mają wpływ czynniki niezależne od Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niepoprawnym działaniem usług elektronicznych będące skutkiem wystąpienia siły wyższej, zachowania podmiotów, z którymi nie pozostaje w stosunkach umownych i na które nie ma wpływu, zachowania samego Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej, wynikające w szczególności z działań dostawcy Internetu (niestabilne połączenie internetowe),              programów na komputerze Klienta (zakłócające działanie przeglądarki),  wtyczek dodanych do przeglądarki (które blokują treści), programów złośliwych (które mogą znajdować się na komputerze Klienta bez jego wiedzy), niewystarczającej specyfikacji komputera (która powoduje zakłócenia działania przeglądarki), niekompatybilnej wersji przeglądarki internetowej itp.
Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną w następujący sposób:
elektronicznie (za pomocą Formularza kontaktowego lub na adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl);
telefonicznie na nr tel. (41) 378-78-93;
listownie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 116a, 28-100 Busko-Zdrój.
Przy składaniu reklamacji Klient powinien podać:
swoje imię i nazwisko albo nazwę firmy, adres poczty e-mailowej, nr telefonu; 
określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
okoliczności uzasadniające reklamację oraz swoje roszczenia.
W przypadku braku informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca w celu ich pozyskania skontaktuje się z Klientem na podany adres poczty e-mailowej albo telefonicznie, na co Klient wyraża zgodę. Zgłoszenia które uniemożliwiają  zidentyfikowanie Klienta nie podlegają rozpatrzeniu. 
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi w powyższym terminie uważane będzie, że uznał reklamację za uzasadnioną.
Sprzedawca przekaże Klientowi odpowiedź na zgłoszoną reklamację w formie:
elektronicznej (za pomocą Formularza kontaktowego lub na adres poczty e-mailowej wskazany przez Klienta) albo
listownie na adres wskazany przez Klienta.
 
§ 8. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH
ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 
Zgodnie z przepisem art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Poniższa informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić, mimo stosowanych przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Sklepu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich, jako zagrożenia potencjalne i które powinny być brane przez Klienta pod uwagę.
Do podstawowych zagrożeń należą: 
wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
włamania do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem narzędzi hackerskich;
kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienie jego złamania lub obejścia;
spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne zawierające treści o charakterze reklamowym;
złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty które mają szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Klienta,  takie jak wirusy, robaki, trojany;
programy szpiegujące – programy śledzące działania Klienta, które gromadzą o nim informacje, które wysyłają autorowi programu szpiegującego bez wiedzy i zgody Klienta.
 
ARTYKUŁ IX – DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, z tym że Sprzedawca uznaje pierwszeństwo polubownego załatwiania w sprawach spornych przed przedłożeniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, w szczególności poprzez bezpośredni kontakt z Klientem.
Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji                Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;                          
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub w organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.) oraz do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 tej ustawy z wnioskiem                        o rozpatrzenie sporu.
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
ARTYKUŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Zastrzega się prawa autorskie do fotografii, opisów i innych przedmiotów prawa autorskiego zamieszczonych na witrynie Sklepu, które nie mogą być kopiowane i używane do celów handlowych lub prezentowane na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj.: Dz.U. z 2019r., poz.1145 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz.2070), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dzienniku   Urzędowym Unii Europejskiej, L 119, str. 1 – 88, nazywanego „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
 
Integralną częścią Regulaminu są 2 załączniki.
Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółka z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju z dnia 04.11.2020 r.  i obowiązuje od dnia 09.11.2020 r. Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie Sprzedaży w każdej chwili.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
(wg zał. nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(tj.: Dz.U. z 2019 r., poz.134 ze zm.)
 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży Produktów zawartej w Sklepie internetowym SULPHUR w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania zamówionego Produktu/ Produktów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółkę z o.o. z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100, adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl, numer telefonu: 41 378-78-93, numer faxu 41 378-78-93 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać Formularz odstąpienia od umowy (możliwy do pobrania pod adresem: https://sklep.sulphur.com.pl/odstapienie_od_umowy.doc) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną 
Jeżeli skorzystają Państwo z drogi elektronicznej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą  wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji            o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Oświadczamy, że wstrzymamy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu /Produktów.
Prosimy odesłać lub przekazać nam Produkt/ Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali  nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(wg zał. nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(tj.: Dz.U. z 2019 r., poz.134 ze zm.)
 
 
Wzór Formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM spółkę z o.o. z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 116a, kod: 28-100, adres poczty e-mailowej: kontakt@sulphur.com.pl
numer telefonu: 41 378-78-93, numer faxu 41 378-78-93
Ja/My (*) niniejszym informuję/ informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów ……………………………………
Data zawarcia umowy/odbioru ………………………..
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów) ………………………………….
Adres Konsumenta (-ów) ………………………………….
Podpis Konsumenta (-ów) …………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data…………………………………….
 
(*) niepotrzebne skreślić

10% rabatu

Dołącz do newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy, a dodatkowo konkretne porady, informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie.